next up previous
Next: Okuden Suwari Waza: Okuden Up: Muso Shinden Ryu Previous: Omori Ryu: Shoden

Hasagawa Eishin Ryu: Chuden

1.
Yoko Gumo
2.
Tora Itsutoku
3.
Ina Zuma
4.
Uki Gumo
5.
Yama Oroshi
6.
Iwa Nami
7.
Uroko Gaeshi
8.
Nami Gaeshi
9.
Taki Otoshi
10.
Nuki UchiText by Al Bowers [bowers@wilbur.dfrf.nasa.gov]
Formatting by Klaus Steinberger
1999-02-13

Please enter comments

Back to Budo Home Page